Az egyesületünk

Az egyesületünk alapító okmánya és szabályzata


2015-ös üzleti év

 

1.§ Az egyesület a HUN in HN nevet viseli

 

                        1.) Az egyesület székhelye Bad Wimpfen

                        2.) Az üzleti év a naptári év.

 

2.§ Célmeghatározás

 

Az egyesület célkitűzése és céljai:

 1.) A Heilbronn vonzáskörzetében élő honfitársak eszmei és szükség esetén anyagi segítése és támogatása.

 2.) Történelmi és kultúrális hagyományok, csakúgy mint a régi hazával való közelség ápolása.

 3.) A honfitársak intergálódásának támogatása

 4.) Az anyanyelv megőrzése és továbbadása

 5.) Ünnepségek, játszócsoportok,  csakúgy mint egyéb különbőző összejövetelek és tevékenységek szervezése.

 3.§ A tagsági díjak, adományok anyagi erőforrásként kerülnek felhasználásra a szabályzat szerinti célkitűzéseknek és céloknak megfelelően.

 4.§ Az egyesület közvetlenül és kizárólag közérdekű célkitűzéseket és célokat állít fel.

 5.§ Az egyesület aktív működése önzetlen; nem folytat elsősorban saját gazdasági célokat.

 6.§ Az egyesület anyagi bevételei kizárólag az egyesület szabályzata szerinti célokra használhatóak fel.  Az egyesületi tagok, tagsági minőségükben nem részesülhetnek illetve nem kaphatnak kifizetéseket az egyesület vagyonából.

 7.§ Nem lehetnek kedvezményezettek olyan személyek, akiknek kiadásai az egyesület céljainak idegenek, illetve aránytalanul  magasak.

8.§ Tagság

 1.) Tag lehet minden természetes és jogi személy

 2.) Az egyesület aktív tagokból (normál tagok) , fenntartó tagokból, alapító tagokból és tiszteletbeli tagokból áll.

 3.) Aktív tagok az egyesületben közvetlen működő tagok. Fenntartó tagok azok, akik bár az egyesületben nem tevékenykednek aktívan, az egyesület célkitűzéseit és céljait megfelelô módon mégis elősegítik és támogatják.

 4.) Tiszteletbeli tagoknak azok a tagok lesznek kinevezve, akik az egyesületért tett különleges munkájukkal ezt kiérdemelték. Ehhez a taggyűlés döntése szükséges.

 5.) Alapító tagok, azok a tagok, akik az alapítási jegyzőkönyvben meg lettek nevezve.

 6.) A tiszteletbeli és alapító tagok fel vannak mentve a tagsági díjak fizetése alól, azonban ugyanazok a jogaik és kötelezettségeik vannak, mint a normális tagoknak, különösen az összes gyűlésen és ülesen való részvételi joguk.

 9.§ A tagok jogai és kötelezettségei

 1.) A tagok jogosultak az egyesület minden felajánlott rendezvényén résztvenni.

 2.) Jogukban áll a vezetőség és a közgyűlés elé kérvényeket előterjeszteni. A taggyűléseken a szavazati jog kizárólag személyesen gyakorolható.

 3.) A tagok kötelesek az egyesületet és az egyesület célkitűzéseit - a nyilvánosság előtt is - megfelelő módon támogatni.

 12§ A tagság kezdete/vége

1.) A tagságot a vezetőségnél írásban kell kérelmezni. Az írásos felvételi kérelemről a vezetőség egyszerű szavazati többséggel dönt. A vezetőség nem köteles elutasítási indokokat a kérelmezővel tudatni.

 2.)  Tagságot illető átjelentkezési kérvényeket (pl.: aktív tagságról fenntartó tagsággá), legkésőbb harminc nappal az üzleti év lejárta előtt írásban kell a vezetőség felé benyújtani.

3.) A tagság megszűnik a tag önkéntes kilépésével, kizárásával, a tag halálával vagy jogi személyek esetében a jogképesség elvesztésével.

 4.) A tagság önkéntes megszűnéséről szóló felmondást írásban, az üzleti év lejárta előtti  harminc napos felmondási idő betartásával, a vezetőség felé kell benyújtani.

 5.) Egy tag azonnali hatályú kizárása -jelentős okból-  akkor mondható ki, ha a tag durva módón sértette a szabályokat, szabályzatot, az egyesület célkitűzéseit és/vagy érdekeit. Egy tag kizárásáról a vezetőség egyszerű szavazati többséggel dönt. A tagnak a kizárárás előtt megszabott két hetes határidőn belül lehetőséget kell adni, hogy az ellene felhozott vádakról nyilatkozhasson.

 6.) A tagság megszűnésével, bármilyen okból, a tagsági viszonyt érintő mindennemű követelés eltörlődik. A tagsági díjak, adományok és egyéb támogató szolgáltatások kárpótlása alapvetően kizárt. Az egyesület követelései elmaradt tagsági díjakra ettől érintetlen marad.

 13§ Tagsági díjak

Az éves tagsági, fenntartó, támogatási, felvételi díjak  összegének  meghatározását, illetőleg az érvényes tagdíjtáblázat mérvadó, amiről a taggyűlés döntött.

 14.§ Az egyesület szervei

 - A taggyűlés
 - A vezetőség

 15.§ A taggyűlés

 Az egyesület legfelsőbb szerve a taggyűlés, aminek különösképpen következők

a feladatai:

 - Az éves jelentések átvétele és azokról szóló tanácskozás

 - Új vezetőségi tagok választása, régiek elbocsájtása

 - Választás a szabályzatot illetően; a szabályzat módosításának, csakúgy mint az egyesület feloszlásának meghatározása

 -Egy rendezett taggyűlést az egyesület vezetősége igény szerint, de legalább egyszer egy üzleti évben, lehetőség szerint az üzleti év első félévében hív össze. A meghívást a vezetőség írásban kiküldi, az előzetesen megszabott napirenddel  14 nappal előtte, az egyesület tudomása szerinti legutolsó címre vagy e-mail címre.

 - A tagok kérvényeit a napirendet illetően legkésőbb két héttel a taggyűlés előtt írásban be kell nyújtani a vezetőség felé.

 - Későbbi kérvenyeknek - a taggyűlés ideje alatt benyújtott kérvényeknek is - napirendre kell kerülniük, ha a taggyűlésen megjelent szavazati joggal rendelkező többség a kérvények kezeléséhez hozzájárul.

 - A vezetőség köteles kivételes taggyűléseket haladéktalanul összehívni, amennyiben az egyesület érdekei  vagy az összehívást a szavazati joggal rendelkező egyesületi tagok legalább egyharmada írásban, a megadott célokkal és okokkal igényli.

 - Az elnök vagy a helyettese vezeti a taggyűlést. Az elnök javaslatára a taggyűlés meghatározhat egy másik gyűlési vezetőt.

 - A taggyűlés határozatai a taggyűlést követően két héten belül jegyzőkönyvbe lesznek fektetve, amit két vezetőségi tag aláír. A jegyzőkönyv minden tag számára megtekinthető lesz.

 16.§ Szavazati jog/ határozatképesség

 1.) Szavazati joggal rendelkezik minden normális tag, becsületbeli tag és alapító tag. Minden tagnak a 18. életéve betöltésével egy szavazata van, amit csak személyesen gyakorolhat.

 2.) A taggyűlés a megjelent tagok létszámának figyelembe vétele nélkül határozatképes.

 3.) A taggyűlés a határozatait egyszerű többséggel hozza. Tartózkodások figyelmen kívül lesznek hagyva. Szavazati egyenlőségnél az előterjesztett kérelem elutasítása lép érvénybe.

 4.)  A taggyűlés szavazásai nyíltak, kézfeltartással vagy kikiáltással történnek.

 5.) Szabályzati változásokhoz vagy az egyesület feloszlásának meghatározásához a jelenlévő szavazati joggal rendelkezú háromnegyedes többség szükséges.

 17.§ A vezetőség

 2.)  következő tagokból áll:

 - Elnök

 - Jegyző

 - Kincstáros

 2.) A vezetőség felelősségteljesen vezeti az egyesületi munkát. Módjában áll feladatokat a tagok között kiosztani vagy bizottságokat ezek elvégzéséhez vagy előkészítéséhez elhelyezni (kinevezni).

 3.) A vezetőség a BGB (Bundesgesetzbuch- Német törvényköny) 26 § értelmében az első elnök; az elnök helyettes a kincstáros és a jegyző. Két vezetőségi tag képviseli az egyesületet bíróságon és bíróságon kívül.

 4.) A vezetőség egyszerű szavazati többséggel dönt. A vezetőség határozatképes, amennyiben legalább három tagja jelen van, vagy írásban hozzájárulását adja. Szavazait egyenlőségnél a kérvény elutasításra kerül.

 5.) A vezetőség határozatai jegyzőkönyvbe lesznek fektetve és legalább két képviseleti joggal rendelkező vezetőségi tag aláírja.

 18.§ Pénztárvizsgálat

 1.) A kincstáros feladata a számlabizonylatok és azok rendes elkönyvelésének  és az anyagi erőforrások, különösen a szabályzatban meghatározottak szerinti felülvizsgálata. A vizsgálat nem hat ki a vezetőség által végzett feladatok hasznosságára. A kincstárosnak a vizsgálat eredményéről tájékoztatni kell a taggyűlést.

 2.)  A vezetőségnek, a tagoknak , az egyesület dolgozóinak és vendégeinek a BGB 670-es §-a értelmében joguk van az egyesület céljait és célkitűzéseit követő munkásságuk keretein belül  és az egyesület feladatainak végzése  során adódó, bizonyított költségeik és kiadásaik megtérítésének követeléséhez. Ezekhez tartoznak különösképpen utazási és útiköltségek, telefon- és internetköltségek, fénymásolatok, irodai eszközök és egyéb az egyesületi munkához bizonyítottan szükséges költségek.

 3.) Ezeknek a kiadásoknak az elszámolása - a vezetőség vagy a taggyűlés határozata által - az egyesület adott számlázási számlájának megterhelésével történik. Ilyen kiadások követelésének vagy kárpótlásának igényét, a kialakulásuktól számított egy üzleti éven belül be kell nyújtani, amíg egyes esetekben nem lett eltérő megegyezés létrehozva.

 19.§ Az egyesület feloszlása/felszámolása

 1.) Az egyesület feloszlása/felszámolása vagy hatályon kívül helyezése illetve az eddígi  közérdekű célkitűzéseinek elhagyása esetén az egyesületi vagyon a

 "Förderverein Astrid-Lindgren-Schule, Danziger Str. 40. 74172 Neckarsulm" -ra irandó át. 
(Ez az egyesület 40 éve támogatja a szellemileg illetve testileg fogyatékos gyermekek és fiatalok iskoláját, óvódáját és az ehhez tartozó tanácsadást)

 2.) Meghatározott  felszámolók a hivatalban lévő, képviseleti joggal rendelkező vezetőségi tagok, amennyiben a taggyűlés kizárólagosan nem dönt másképp.

 3.) A fent jegyzett szabályzati tartalmat az alapító tagok mai napon 2015.11.01  meghatározták.

 Figyelem!
 
Észrevételeket, ötleteket
szívesen várunk és
bármilyen kérdésre válaszolunk
a huninhn@gmail.com
email címen illetve
a 0157/31140969-es
telefonszámon.
Nyomj rá ha tetszik az oldalunk
 
Werbung
 
 
Es waren schon 4491 Besucher (12157 Hits) hier!
=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=